สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของสายการผลิตทรายหินปูน