สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวประมวลผลการบดแร่แอมป์คำถามปรนัย