สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์การขุดหลุมเปิดกับสถานที่ขุด