สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แคลเซียมคาร์บอเนตตอบโต้เครื่องหยาบ