สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผิวทางคอนกรีตหนาซมแตกราคาต่อตารางเมตร