สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ห้องปฏิบัติการโรงสีลูกบอลสำหรับกระบวนการผลิตเหมือง