สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มูลค่ารวมของอุปกรณ์ทดสอบผลกระทบ