สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ก่อนและหลังการบดในโรงงานอาหารสัตว์