สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานโครงการโรงคัดกรองแร่เหล็ก