สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นต่อชั่วโมงใหญ่เท่าไหร่