สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการผลิตการรีไซเคิลเศษวัสดุก่อสร้าง